VECNÝ PROJEKT POSKYTOVANIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB – DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB  V TRENČÍNE

 

 

Projekt nového zariadenia  - Domova sociálnych služieb na Staničnej  ulici v Trenčíne.

Základné údaje o organizácii: 

Názov : Čistá duša, o.z.

Sídlo:  Staničná 330, Trenčín

Štatutár: PhDr. Mária Trenčanová

Miesto poskytovania soc. služby: Staničná 330,  Trenčín

 

Cieľová skupina:

Jedná sa o 16 prijímateľov sociálnej služby (ďalej len „klient“)  s mentálnym, somatickým a aj senzorickým ťažkým zdravotným postihnutím, či klientov s psychiatrickými diagnózami a viacnásobným postihnutím. 

Forma: denná
Zámer projektu:

Zámerom projektu je poskytovanie sociálnej služby formou  domova sociálnej služby, kde  bude klientom poskytnuté  zaopatrenie, individuálna starostlivosť, vzdelávacie aktivity, sebaobslužné činnosti, rehabilitačné činnosti, muzikoterapia, ergoterapia, arteterapia, bibioterapia, dramatoterapia.

Našim cieľom je tiež skvalitňovanie prezentačných, doplnkových a voľnočasových aktivít, zvyšovanie participácie rodín klientov  a okolitej komunity na realizovaných aktivitách.

Podrobný popis činností a spôsob poskytovania sociálnych služieb:

Čistá duša   - domov sociálnych služieb v Trenčíne bude poskytovať komplex sociálnych služieb .  podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení nesk. predpisov na základe posudku o odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby a  odborne vypracovaných individuálnych rozvojových plánov, pre klientov budú realizované špeciálne programy , krúžky a aktivity smerujúce k zvyšovaniu ich schopností a kvality ich života.

V domove sociálnych služieb  sa bude poskytovať rozsah sociálnej služby podľa § 38 zákona č. 448/2008 Z.z. v z.n.p., ako aj   pracovná rehabilitácia, fyzioterapia, široký záber psychoterapíí, krúžkových a doplnkových aktivít. Klienti v dennej forme budú navštevovať zariadenie v období medzi 7:00 – 16:00 a bude   im zabezpečená   pracovná rehabilitácia – aranžérstvo a vytvorenie drobných predmetov z textilu a papiera, špeciálna telesná výchova ako aj iná záujmová činnosť.

Domov sociálnych služieb utvorí podmienky na vzdelávanie a úschovu cenný vecí podľa požiadaviek klientov.

Úlohou je, aby klienti sa zdokonalili v sebaobsluhe, sebaobhajobe, rozvoji sociálnej komunikácia, široká záujmová, realaxačná, krúžková činnosť, oddychová, náučná, rekreačná a rehabilitačná činnosť, špecializované poradenstvo, na mieru ušitá sociálna pomoc.

Klienti budú motivovaní k úspechu a rastu, pričom zariadenie bude  pracovať na lepšom spoznaní anamnéz prejavov a celkového stavu klientov priamo od rodičov.

Strava bude klientom poskytovaná v areáli ŠZŠI  Vladimíra  Predmerského  v Trenčíne.