POSKYTOVANIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

 

1.Miesto poskytovania sociálnej služby

        Občianske združenie Čistá duša, Staničná 330, 911 05 Trenčín

 

2.Druh sociálnej služby

    Sociálne služby budú prijímateľovi poskytované v súlade s § 38 zákona

    o sociálnych  službách

 

V DSS Čistá duša sa poskytuje:

-          pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzic​kej osoby

-          základné sociálne poradenstvo

-          sociálna rehabilitácia

-          ošetrovateľská činnosť ( zabezpečená v prípade potreby )

-          stravovanie

-          upratovanie, pranie

-          služby týkajúce sa telesnej pohody

-          nadštandartné služby podľa cenníka

 

V DSS sa zabezpečuje:

-          pracovná terapia

-          záujmová činnosť

 

3.      Forma sociálnej služby:

 

V súlade s § 13 ods. 2 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bude prijímateľovi poskytovaná ambulantná forma sociálnej služby.